Strona główna / Polskie Stanowisko HPV2023

Polskie Stanowisko HPV2023

1 czerwca, 2023

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKiPSM) mam zaszczyt zaprosić wszystkich Ekspertów skriningu w kierunku raka szyjki macicy (RSM) w strategii HPV-zależnej oraz wszystkich aktywnych uczestników tego skriningu do publicznych komentarzy odnośnie do zamieszczonego projektu Stanowiska w celu uzyskania jego optymalnego brzmienia, zarówno w kontekście merytorycznym, jak i jego komunikatywności.

W związku z oczekiwanymi zmianami dokonującymi się w wyniku wdrażania do praktyki klinicznej HPV-zależnej prewencji RSM w Polsce, w oparciu o rekomendacje Projektu KOLPOSKOPIA 2020 z jednej strony, a z drugiej, manifestującym się brakiem zrozumienia przez część środowiska polskich ginekologów fundamentalnej roli tego projektu dla standaryzacji prewencji wtórnej, Zarząd PTKiPSM uznaje za niezbędne zajęcie odnośnego stanowiska. Jednocześnie prezentuje konieczne uaktualnienia związane z nieustannym rozwojem kierunkowej wiedzy oraz zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi.

Bezdyskusyjne opóźnienia w naszym kraju w zakresie implementacji strategii HPV-zależnej w profilaktyce RSM, także odnoszące się do już przekroczonych terminów wskazanych w Narodowej Strategii Onkologicznej [1], powinny implikować intensyfikację wysiłków wszystkich aktywnych uczestników skriningu w kierunku RSM w naszym kraju do wspólnych, skoordynowanych i merytorycznych działań, w tym w szczególności w zakresie standaryzacji wszystkich jej etapów z następową oceną i kontrolą ich jakości, a także edukacyjnych, bez których skuteczne wdrożenie standaryzacji nie będzie możliwe.

Zarząd PTKiPSM stoi na stanowisku konieczności podjęcia optymalnych wspólnych decyzji, które ułatwią wdrożenie w naszym kraju strategii o aktualnie najwyższej potwierdzonej skuteczności, w szczególności przez towarzystwa naukowe i ośrodki, które w sposób szczególny powinny być zaangażowane w ten temat, w tym: Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGiP), Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej (PTGO), PTKiPSM, Polskie Towarzystwo Patologów (PTP), Centralny Ośrodek Koordynujący NIO-PIB, a także konsultantów krajowych w dziedzinach: ginekologii onkologicznej, patomorfologii oraz położnictwa i ginekologii.

Próby marginalizacji któregokolwiek ze wskazanych merytorycznych uczestników procesu wdrażania HPV-zależnej strategii prewencji RSM w Polsce spowodują nieuchronnie obniżenie jej skuteczności, także poprzez potencjalne ograniczenie zasięgu zarówno po stronie aktywnych uczestników realizujących procedury profilaktyczne, jak i adresatek/adresatów strategii.

Komentarze proszę kierować na adres Towarzystwa: sekretariat@kolposkopia.info.

Zapraszam do współpracy i z góry dziękuję.

Robert Jach

Prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKiPSM)
Board Officers Member of the European Federation for Colposcopy and Pathology of the Lower Genital Tract (EFC)
Member of the Board of the International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC)

Pobierz PDF

Pobierz dokument