Zasady certyfikacji PTKiPSM kompetencji teoretycznych i umiejętności praktycznych prewencji wtórnej RSM w Polsce w strategii HPV-zależnej, zgodnej z Projektem KOLPOSKOPIA 2020 w zakresie:
standaryzowanej procedury kolposkopowej (Kolposkopia 2020 POZIOM 1), ambulatoryjnych procedur ekscyzyjnych i ablacyjnych (Kolposkopia 2020 POZIOM 2) oraz kompetencji teoretycznych dla aktywnych uczestników prewencji wtórnej RSM w Polsce

aktualizacja, 4 kwietnia 2024 r.

 1. Certyfikacja umiejętności teoretycznych i praktycznych PTKiPSM jest integralną częścią Projektu KOLPOSKOPIA 2020 ciągłego podnoszenia jakości (Continuous Quality Improvement/CQI Project) prewencji wtórnej raka szyjki macicy (RSM) w Polsce w strategii HPV-zależnej, w zakresie standaryzowanych ambulatoryjnych procedur diagnostycznych i leczniczych.
 2. Certyfikacja PTKiPSM jest dobrowolna.
 3. Certyfikacja dotyczy wyłącznie aktywnych (z opłaconą bieżącą składką członkowską) członków PTKiPSM.
 4. Podstawą uzyskania certyfikatów umiejętności na odpowiednich poziomach i we wskazanym zakresie jest udział w dedykowanych kursach organizowanych przez PTKiPSM poziomu 1 i 2 oraz zaliczenie egzaminu certyfikującego.
 5. Certyfikat umiejętności praktycznych PTKiPSM potwierdza kompetencje we wskazanym zakresie pozwalające samodzielnie wykonywać określone w nim procedury zgodnie z Projektem KOLPOSKOPIA 2020 wyłącznie w przypadku posiadania ważnego prawa wykonywania zawodu, specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii lub trwającej rezydentury w tej dziedzinie.
 6. Certyfikat umiejętności teoretycznych PTKiPSM potwierdza uzyskanie specjalnej wiedzy w zakresie HPV-zależnego modelu skriningu raka szyjki macicy w oparciu o Projekt KOLPOSKOPIA 2020, co pozwala na bezpieczne uczestniczenie w prewencji wtórnej RSM wg tego modelu zgodnie z kompetencjami dla danej grupy zawodowej.
 7. Zaliczenie egzaminu certyfikującego po odbyciu kursu poziomu 1 w części teoretycznej i praktycznej pozwala na uzyskanie tytułu: Certyfikowany Kolposkopista PTKiPSM z indywidualnym numerem, który potwierdza specjalne umiejętności wykonywania standaryzowanej kolposkopii z biopsją zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020.
 8. Zaliczenie egzaminu certyfikującego po odbyciu kursu poziomu 2 w części teoretycznej i praktycznej (dla posiadaczy tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM) pozwala na uzyskanie tytułu: Certyfikowany Kolposkopista Zabiegowy PTKiPSM z indywidualnym numerem, który potwierdza specjalne umiejętności wykonywania standaryzowanej kolposkopii z biopsją, procedur ablacyjnych i LLETZ/LEEP zgodnie z rekomendacjami Projektu KOLPOSKOPIA 2020.
 9. Zaliczenie egzaminu certyfikującego w części teoretycznej po odbyciu kursu poziomu 1 i 2 pozwala uzyskać Certyfikat Umiejętności PTKiPSM na odpowiednim poziomie.
 10. Uczestnicy, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu certyfikującego otrzymają po odbyciu kursu wyłącznie certyfikat uczestnictwa w odpowiednim poziomie kursu i jego zakresie.
 11. Do egzaminu certyfikującego na odpowiednim poziomie (poziom 1 lub poziom 2) można przystąpić będąc zarejestrowanym uczestnikiem dedykowanego kursu w części teoretycznej lub w części teoretycznej i praktycznej, odbywającego się bezpośrednio przed egzaminem oraz po opanowaniu materiału przedstawionego na kursie i zawartego we wskazanej do kursu literaturze.
 12. Do kursu poziomu 2 do części teoretycznej i praktycznej mogą przystąpić posiadacze tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty PTKiPSM, a do części teoretycznej posiadacze Certyfikatu Umiejętności PTKiPSM poziomu 1.
 13. Dopuszczalne jest warunkowe uczestnictwo w kursie poziomu 2 osób, które posiadają Certyfikaty Uczestnictwa w odpowiadających zakresach kursów poziomu 1, które odbyły się w okresie bezpośrednio poprzedzającym aktualny kurs poziomu 2.Otrzymanie w tych przypadkach odpowiednio tytułu Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego lub Certyfikatu Umiejętności PTKiPSM poziomu 2 uwarunkowane jest zaliczeniem egzaminu kursu poziomu 1, odbywającego się po kursie poziomu 1, następującym bezpośrednio po odnośnym kursie poziomu 2.
 14. Warunkiem otrzymania tytułów Certyfikowanego Kolposkopisty i Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego PTKiPSM jest prawidłowa odpowiedź na minimum 80% pytań egzaminacyjnych z możliwą korektą dla danego egzaminu do minimum 75%, a Certyfikatu Umiejętności PTKiPSM na odpowiednich poziomach prawidłowa odpowiedź na minimum 70% pytań egzaminacyjnych z możliwą korektą dla danego egzaminu do minimum 65%.
 15. Terminy egzaminów wskazuje Kapituła Certyfikacyjna Kursów, tym samym wskazując czas trwania sesji egzaminacyjnej dla danej edycji.
 16. W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów na egzaminie certyfikującym w 1. terminie, można przystąpić do egzaminu w 2. terminie, wskazanym przez Komitet Naukowy.
 17. Egzamin w 2. terminie będzie przeprowadzany wyłącznie, jeśli minimum 10% uczestników odnośnego kursu nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu.
 18. Warunki uzyskania certyfikatu w 2. terminie są identyczne jak w 1. terminie.
 19. Egzamin w 2. terminie nie będzie przeprowadzany dla edycji kursów w oparciu o ich nagrania po zakończeniu sesji egzaminacyjnej dla danej edycji.
 20. W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów na egzaminie certyfikującym w 1. lub 2. terminie uczestnik ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w najbliższym kursie odbywającym się na tym samym poziomie w odpowiadającym zakresie. Powyższe dotyczy także uczestników, którzy nie zaliczyli egzaminu w 1. terminie i nie został przeprowadzony egzamin w 2. terminie.
 21. Prawidłowość przeprowadzenia egzaminu na każdym z poziomów i we wskazanym zakresie potwierdza stosowną uchwałą Kapituła Certyfikacyjna i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi PTKiPSM, który podejmuje ostateczną decyzję o nadaniu określonych tytułów czy uzyskaniu certyfikatów umiejętności teoretycznych.
 22. Certyfikat na każdym poziomie i w każdym zakresie jest ważny przez 24 miesiące od dnia nadania przez Kapitułę Certyfikacyjną.
 23. Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do aktualizacji swojej wiedzy w okresie jego obowiązywania i stosowania wszystkich ogłoszonych na dzień wykonywania procedury kolposkopowej rekomendacji Projektu KOLPOSKOPIA 2020 oraz pozostałych dedykowanych prewencji wtórnej RSM rekomendacji opracowanych z udziałem PTKiPSM.
 24. Aktualizacja 04/04/2024 wprowadza dla wszystkich posiadaczy tytułów certyfikowanego kolposkopisty i certyfikowanego kolposkopisty zabiegowego możliwość uzyskania licencji potwierdzającej prawidłową standaryzację wykonywanych procedur objętych posiadanym certyfikatem.
 25. Uzyskiwanie licencji może być dokonywane w okresie ważności określonego certyfikatu umiejętności praktycznych. Uzyskanie licencji wydłuża ważność certyfikatu z 24 do 36 miesięcy. W okresie pilotażowym otrzymanie licencji jest bezpłatne.
 26. Proces licencjonowania może być dokonywany wyłącznie w oparciu o kompletnie wypełniony w polach obligatoryjnych formularz (spersonalizowany, po weryfikacji uprawnień uczestnika, przesyłany na wskazany adres e-mail przez Sekretariat Naukowy na prośbę osoby, która chce uzyskać licencję), który zostanie skutecznie przesłany z odpowiednimi kolpofotogramami na wskazany w formularzu adres e-mail.
 27. Uzyskanie tytułu Licencjonowanego Kolposkopisty i Licencjonowanego Kolposkopisty Zabiegowego PTKiPSM wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa.
 28. Ważność certyfikacji oraz licencji może zostać wydłużona decyzją Kapituły Certyfikacyjnej zatwierdzonej przez Zarząd PTKiPSM.
 29. Kapituła Projektu KOLPOSKOPIA 2020 ma prawo nadawania tytułu: Honorowego Kolposkopisty PTKiPSM osobom szczególnie zasłużonym dla procesu edukacji i poprawy jakości w ramach Projektu KOLPOSKOPIA 2020.
 30. Dane posiadaczy tytułów (imię, nazwisko, miejscowość wykonywania praktyki) Certyfikowanych i osobno Licencjonowanych Kolposkopistów PTKiPSM na każdym poziomie są zamieszczane na liście Certyfikowanych/Licencjonowanych Kolposkopistów PTKiPSM na stronie Towarzystwa, w zakładce Polska Szkoła Kolposkopii i podstronie Certyfikacja. Lista powyższa może być udostępniana do upublicznienia Partnerom Towarzystwa zaangażowanym w prewencję RSM w Polsce.
 31. Niezależnie od kursów certyfikacyjnych Kapituła Certyfikacyjna przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi PTKiPSM kandydatury do tytułu Master of Colposcopy, który uprawnia do wykonywania wszystkich procedur objętych certyfikacją Towarzystwa oraz do edukacji w ich zakresie. Zgodnie ze Statutem Towarzystwa o nadaniu powyższego tytułu decyduje ostatecznie Walne Zgromadzenie Członków PTKiPSM, a jego utrzymanie wymaga każdorazowego zatwierdzenia na kolejnych wyborczych walnych zgromadzeniach Towarzystwa.
 32. Pozbawienie tytułu Master of Colposcopy odbywa się na wniosek Kapituły Certyfikacyjnej lub Zarządu PTKiPSM, lub pisemnego wniosku minimum 25 aktywnych członków Towarzystwa i zawsze wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 33. Dokumentami nadrzędnymi wobec przedstawionych Zasad Certyfikacji PTKiPSM są Statut PTKiPSM i ogłoszone rekomendacje Projektu KOLPOSKOPIA 2020.

Kapituła Certyfikacyjna PTKiPSM
Zasady zatwierdzone przez Zarząd PTKiPSM