Strona główna / Aktualizacja Deklaracji Członkowskiej PTKiPSM 2023

Aktualizacja Deklaracji Członkowskiej PTKiPSM 2023

27 czerwca, 2023

W związku z ciążącymi na Towarzystwie obowiązkami w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów (w tym RODO), a także w celu usprawnienia komunikacji z Członkami Towarzystwa poprzez wdrożenie komunikacji elektronicznej wzywa się wszystkich dotychczasowych Członków Towarzystwa do wypełnienia zaktualizowanej Deklaracji Członkowskiej PTKiPSM.

Zapraszamy do wypełniania Deklaracji Członkowskiej na stronie kolposkopia.info/rejestracja. Deklarację można również przesłać w formie popisanego skanu na adres e-mail Towarzystwa (sekretariat@kolposkopia.info) lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Towarzystwa (ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków).

W przypadku osób zainteresowanych przystąpieniem do Towarzystwa należy wypełnić i złożyć Deklarację Członkowską w taki sam sposób.

Towarzystwo informuje, że w przypadku braku dostarczenia zaktualizowanej deklaracji członkowskiej dane osobowe dotychczasowych Członków nie będą mogły być przetwarzane, co w konsekwencji może być równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z praw przysługujących Członkowi. Wszelkie informacje Towarzystwa będą wówczas kierowane do takich Członków wyłącznie za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych na oficjalnej stronie internetowej  PTKiPSM.

Prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich.

Prezes Zarządu PTKiPSM
prof. dr hab. Robert Jach

Pobierz PDF

Pobierz dokument