Strona główna / Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTKiPSM z siedzibą w Krakowie

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTKiPSM z siedzibą w Krakowie

21 sierpnia, 2023

Działając na podstawie §17 ust. 2 i ust. 5 w zw. z §19 ust. 8 lit. d) Statutu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy z siedzibą w Krakowie – stowarzyszenia wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000143549, NIP: 6751266658 (dalej „PTKiPSM” lub „Towarzystwo”), Zarząd Towarzystwa zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, wskazując (zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 3 Statutu PTKiPSM) dwa terminy posiedzenia:
I termin: wyznaczony na dzień 21 września 2023 roku na godzinę: 8:00,
II termin: wyznaczony na dzień 21 września 2023 roku na godzinę: 8:15.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTKiPSM odbędzie się w Krakowie przy ul. Kopernika 23.
Przedstawia się następujący, proponowany porządek obrad:
1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
3. sporządzanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania skutecznych uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
6. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
7. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
8. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz pozostałych Członków Zarządu;
9. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
10. podjęcie uchwały w przedmiocie nadania certyfikatu Master of Colposcopy członkom Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
11. wolne wnioski;
12. zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu PTKiPSM w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz – z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Zarząd PTKiPSM przypomina, że na podstawie § 17 ust. 3 Statutu PTKiPSM Walne Zgromadzenie będzie ważne: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

Pobierz PDF

Pobierz dokument