1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy z siedzibą w Krakowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych osób fizycznych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy zsiedzibą w Krakowie, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000143549, NIP: 6751266658 (dalej: „Towarzystwo”, „PTKiPSM” lub „Administrator”).
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adres: sekretariat@kolposkopia.info lub poprzez wysłanie wiadomości w sposób tradycyjny na adres siedziby PTKiPSM, tj. ul. Mikołaja Kopernika 23, 31-501 Kraków. Kontakt telefoniczny z sekretariatem Towarzystwa możliwy jest w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00.
 4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych następuje na podstawie:
  • 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej przez osobę, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu – w szczególności w przypadku Członków Towarzystwa;
  • 6 ust.1 lit. b) RODO, tj. w związku z realizacją umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – w szczególności w przypadku kontrahentów Towarzystwa;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych związanych m.in. z daninami publicznymi, przepisami o rachunkowości, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg i dokumentów podatkowych oraz dowodów księgowych;
  • 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom z nim współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Towarzystwa usługi IT, usługi związane z obsługą administracyjną Towarzystwa, usługi księgowe i kadrowo-płacowe, usługi archiwizacji, usługi ochrony osób i mienia, doradcom prawnym, dostawcom usług logistycznych oraz podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek.
 6. Administrator informuje niniejszym o uprawnieniach przysługujących na podstawie RODO osobom, których dane osobowe są przetwarzane, tj. w szczególności o:
  • prawie dostępu do treści danych osobowych, tj. prawie do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji o odbiorcach, którym ujawniono dane;
  • prawie do sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia danych niekompletnych (art. 16 RODO);
  • prawie do żądania usunięcia danych (art. 17 ust. 1 RODO);
  • prawie do przenoszenia danych, tj. ich otrzymania i przekazania innemu Administratorowi (art. 20 ust. 1 RODO);
  • prawie do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 RODO);
  • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO);
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie udzielonej zgody – prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Członka Towarzystwa może być równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z praw przysługujących takiemu Członkowi;
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Skargę można wnieść w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest pozostaje miejscem zwykłego pobytu lub miejscem pracy osoby, której dane są przetwarzane lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia.
 7. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla realizacji celów, dla których są one przetwarzane, a także w okresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, którym podlega Administrator.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym również w formie profilowania, które może wywoływać wobec osób fizycznych skutki prawne lub w inny istotny sposób na nie wpływać.